• Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING | Building Green
  Τυπώστε το πρόγραμμα
  Saturday 08/04/2017

  Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING

  10:30  -  13:00
  Διοργανωτής: Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ

  Το τοπίο της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια τροποποιηθεί μέσω μίας σειράς  νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και της υποχρεωτικής πλέον εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Έτσι, προέκυψαν νέες ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή  απόδοση οι οποίες οφείλουν να τηρούνται τόσο σε νέα όσο και σε ήδη υφιστάμενα κτίρια που απαιτούν ανακαίνιση μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Ως συνέπεια του νέου νομοθετικού πλαισίου και συνεπαγόμενων απαιτήσεων για εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αυξήθηκαν σημαντικά τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια.

  Στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων καθορίζεται ότι όλα τα νέα κτίρια μετά το 2020 πρέπει να αποτελούν κτίρια ’σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας’. Είναι σαφές λοιπόν ότι στη χώρα μας (όπου τα κτίρια ευθύνονται για το 36% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 33% των εκπομπών CO2) θα χρειαστεί σημαντικός αριθμός κατάλληλα καταρτισμένων και εξειδικευμένων εργατών, τεχνιτών και εγκαταστατών ενεργειακών συστημάτων, ώστε να επιτευχθούν οι Εθνικοί στόχοι για το 2020.

  Στο πλαίσιο της εθνικής δράσης BUILD UP Skills UPSWING (η οποία υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της ΕΕ) αναπτύσσονται κατάλληλα προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και σχήματα πιστοποίησης προσόντων, που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας των:

  (α) τεχνικών μόνωσης,

  (β) αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, και

  (γ) εγκαταστατών-συντηρητών καυστήρων.

  Το πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων BUILD UP Skills UPSWING ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ενσωματώνοντας τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση απονέμεται σε εργατοτεχνίτες που έχουν καταρτιστεί και αξιολογηθεί (ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εξετάσεις που προβλέπονται από το σχήμα) στα ειδικά θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναγνωρισμένου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης BUILD UP Skills UPSWING.

   

   

  Πρόγραμμα:

  Ώρα Ομιλίες Ομιλητές
  10:30 – 11:00 Άφιξη των συμμετεχόντων – Εγγραφές (καφές, αναψυκτικά)
  11:00 – 11:10 Καλωσόρισμα – Εισαγωγή στην Πρωτοβουλία BUILD UP Skills της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ
  11:10 – 11:20 Η δράση BUILD UP Skills UPSWING – Σύνδεση με τον "Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων" Δρ. Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης - ΕΜΠ
  11:20 – 11:30 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), η πιστοποίηση προσόντων και η διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννα Δέδε, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  11:30 – 11:40 Ανάπτυξη του σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων BUILD UP Skills UPSWING Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων – Πολυτεχνείο Κρήτης
  11:40 – 11:50 Πιλοτική εφαρμογή του σχήματος κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων του BUILD UP Skills UPSWING στις τρεις ειδικότητες στόχους του έργου Μιχαήλ Τζάμαλης, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (IME) ΓΣΕΒΕΕ
  11:50 – 12:00 Η εμπειρία των άμεσα ωφελούμενων από τη δράση BUILD UP Skills UPSWING Θεόφιλος Παγιάτης, Πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ
  12:00 – 12:10 Διάλειμμα (καφές, αναψυκτικά)
  12:10 – 13:00 Στρογγυλή Τράπεζα – Κονσόρτσιουμ του BUILD UP Skills UPSWING, Κοινωνικοί Εταίροι, Εκπρόσωποι Επαγγελματικών και Θεσμικών Φορέων.
  Θέματα προς συζήτηση:
  • Η πιστοποίηση ως εργαλείο ανάδειξης των προσόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας.
  • Μηχανισμός παρακολούθησης αναγκών για νέες δεξιότητες στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα των επαγγελμάτων του κατασκευαστικού κλάδου.
  • Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργατοτεχνιτών σε προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.
  • Δυνατότητες επέκτασης των σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων του BUS UPSWING σε άλλες ειδικότητες / επαγγέλματα του κλάδου.

  Session Category :  Open Space 2017 

  Πισω στο προγραμμα